Skip to main content

江 承頤 江承颐 Cheng-Yi CHIANG

江 承頤
江 承頤

Cheng-Yi CHIANG 江承颐

  • 律师
  • 台北

学历 Education

2018
国立台湾大学法学部(LL.B)
2021
国立台湾大学法学研究科(LL.M)

经历 Professional Experience

建业律师事务所