Skip to main content
  • Appointment

Notice of our new partners and a foreign law partner

We are pleased to announce that the following lawyers became partners of the firm as of January 1, 2019:

Sadayuki Matsudaira, Yusuke Yoshimoto, Shigeru Sasaki, Susumu Tanizawa, Kentaro Miyagi, Yuko Kawai, Ryokichi Chigira, Hiroko Jimbo, Jun Katsube, Kazumaro Kobayashi, Kentaro Yokoyama, Ryoji Moroi, Tomoyuki Numata, Yamato Nozawa and Yoshito Wakabayashi.

In addition, we are pleased to announce that the following lawyer became a foreign law partner* of the firm as of the same day:

Nathan G. Schmidt